Ez 18,25-28; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus Chrystus poucza nas, że pełnienie woli Boga naszego Ojca nie jest sprawą jakichś uczuć, pragnień, czy też słów, ale konkretnych czynów. Wolę Boga pełni nie ten, kto z głębi serca tego pragnie lub też swoimi słowami i zachowaniem stwarza wrażenie człowieka bardzo głęboko wierzącego, ale ten, który na co dzień, tak w sprawach małych, jak i wielkich, żyje zgodnie z pragnieniem Boga, czyli w swoich wyborach i decyzjach kieruje się nauką i przykładem Jezusa Chrystusa, który w całej pełni żył zgodnie z wolą Boga Ojca.

Ta sprawa wydaje się być bardzo oczywista. Znacznie mniej oczywistą wydaje się sprawa powodu, dla którego człowiek powinien żyć zgodnie z wolą Boga.

Są chrześcijanie, którzy są przekonani, że ci ludzie, którzy będą żyć zgodnie z wolą Boga, otrzymają nagrodę, natomiast ci, którzy nie będą żyli zgodnie z wolą Boga zostaną ukarani.

Jeżeli w takim stwierdzeniu „nagroda” i „kara” jest zrozumiana w znaczeniu słownikowym tych słów, jest one całkowicie mylne.

Przede wszystkim wszystko, co otrzymujemy od Boga jest Jego darmowym darem, na który nie możemy sobie zasłużyć żadnymi dobrymi uczynkami, nawet takimi, które byłyby zgodne z pragnieniem Boga. Bóg nie jest jakimś możnowładcą, który systemem nagród i kar usiłuje kontrolować swoich poddanych. Bóg nie jest także pracodawcą, który wynagrodzeniem mobilizuje pracowników do wydajnej pracy. Bóg jest kochającym Ojcem, który wspiera nas kierując się jedynie swoją bezinteresowną miłością.

Powszechnie rozumiana kara, nawet wtedy, kiedy jej celem jest jakieś dobro, sama w sobie jest czynieniem jakiegoś zła, jest zadawaniem bólu lub innego cierpienia osobie karanej. Niestety bardzo często „karanie” nie ma nic wspólnego z wychowywaniem, jest jedynie wyładowywaniem emocji na słabszym, jest pokazywaniem tego, kto ma władzę, jest po prostu zemstą za jakieś nieposłuszeństwo. Zgodnie z nauką Katechizmu Kościoła Katolickiego, Bóg nigdy nie czyni żadnego zła. Nie czyni zła nawet wtedy, kiedy wie, że wyniknie z niego konkretne dobro. Bóg, który jest Dobrem Absolutnym, nie ma żadnego związku, ani związku pośredniego, ani bezpośredniego z żadnym złem. Taki Bóg nigdy nie karze człowieka.

Przekonanie o tym, że zgodne z wolą Boga uczynki człowieka są wynagradzane, a uczynki sprzeczne z wolą Boga są karane, może być prawdziwe jedynie wtedy, kiedy „nagrodę” i „karę” będziemy rozumieli, jako konsekwencje naszych czynów. Ponieważ Bóg szanuje nasze wolne wybory, dopuszcza konsekwencje naszych czynów i nigdy nie stosuje żadnych środków przemocy, aby zmusić nas do podejmowania decyzji zgodnej z Jego pragnieniem.

Ponieważ Bóg zawsze pragnie naszego dobra, a jako nasz Stwórca nieomylnie wie, co jest dla nas dobre, Jego wola wobec nas bezbłędnie ukazuje to, co jest dla nas dobre, a co złe. Właśnie dlatego, życie zgodne z wolą Boga jest dobre, a życie sprzeczne z wolą Boga, jest złe dla człowieka. Innymi słowami możemy powiedzieć, że żyjący zgodnie z wolą Boga człowiek jest mądry, natomiast ten, który żyje sprzecznie z wola Boga jest po prostu głupi.

Jednak w chrześcijaństwie nie chodzi jedynie o to, aby mądrze żyć. Celem chrześcijaństwa jest miłosne zjednoczenie z Bogiem. Natomiast miłosne zjednoczenie dwóch osób, to nic innego jak jedność serc, jedność myśli, jedność pragnień, czyli zjednoczenie woli tych osób. Zjednoczenie człowieka z Bogiem, to jedność woli Boga oraz woli człowieka. Nasz wysiłek, aby dostosować nasze życie do pragnienia Boga, nie jest jedynie wyborem tego, co jest dla nas dobre. Jest przede wszystkim dopasowywaniem własnej woli do woli Boga, jest aktem ofiarowania cząstki siebie Bogu, jest pogłębianiem naszej jedności z Bogiem. Tak żył Jezus Chrystus, do takiego życia wezwany jest każdy chrześcijanin.

Módlmy się o to, abyśmy poprzez naśladowanie Jezusa i realizowanie otrzymanej misji, coraz głębiej jednoczyli się z Bogiem, abyśmy nie tylko poznawali Jego myśli, ale sami myśleli tak, jak myśli Bóg. Aby nie tylko nasze czyny, ale także nasze pragnienia, były zgodne z pragnieniami Boga Ojca.

HOMILIE

Odsłon artykułów:
24388