Lecz po wydaniu Jana, Jezus przyszedł do Galilei, głosząc ewangelię królestwa Boga i mówiąc, że wypełnił się czas i bliskie jest królestwo Boga, przemieniajcie myślenie i wierzcie w dobrą nowinę.

 

  Wydanie Jana Chrzciciela jest niejako zapowiedzią wydania Jezusa. Jan w ten sposób przygotowuje drogę, dla Jezusa. (Ewangelista później powróci do historii Jana w kontekście sukcesów uczniów). W Ewangelii Jana, Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa jako na Baranka, który zgładzi grzechy świata, jednak w Ewangelii Marka, Jan nie czyni tego, tożsamość Jezusa jest ukryta przed uczestnikami wydarzeń.

 

  Kuszenie przez szatana i pojmanie Jana Chrzciciela od samego początku zapowiada czytelnikowi, że Jezus napotka w swojej działalności głoszenia Królestwa Bożego na wielkie przeszkody. Najpierw ze strony szatana, a później także ze strony ludzi. Ukazuje także, że działanie szatana, jak i działanie człowieka utrudnia przyjęcie Ewangelii, i jednocześnie utrudnia przyjęcie Królestwa Bożego. Jednak, jak się to później okaże, ani działanie człowieka, ani działanie szatana nie jest w stanie zniweczyć dzieła Boga, a wprost przeciwnie przyczynia się do wzrostu Królestwa.

 

  • Schemat Ewangelii

 W Ewangelii Marka możemy dostrzec powtarzający się na różnych poziomach schemat: 1) Doświadczenie mocy Bożej; 2) Skromny początek; 3) wzrost; 4) różnorodne reakcje; 5) opozycja; 6) destrukcja; 7) zmartwychwstanie (realizacja)

  Jezus wraca do Galilei i tam rozpoczyna swoją działalność głoszenie dobrej nowiny o tym, że przybliżyło się królowanie Boga i każdy, kto uwierzy ma dostęp do mocy Boga. Królestwo Boże (królowanie Boga) przybliżyło się, jest blisko (eggizei), można już je odczuć, ale jeszcze nie nadeszło w całej pełni.

 

  • Całą Ewangelię można podzielić na dwie części.

1. Działanie Jezusa w Galilei i okolicach.

Jezus ukazuje swoją moc (słowa i czynu). Przyciąga wielu, ale także jest niezrozumiany i odrzucany przez wielu (rodzina, apostołowie, faryzeusze i uczeni w Piśmie).

 

2.  Podróż Jezusa do Jerozolimy.

Jezus zaczyna mówić o konieczności swojej męki, śmierci i zmartwychwstaniu.

Formacja uczniów, którzy uwierzyli (poznali), że jest On Mesjaszem.

(Marek poucza nas, że możemy poznać dużo o Jezusie poprzez Jego dzieła i objawienie mocy, ale to poznanie nie będzie pełne, dopóki Jego dzieł i nauki nie połączymy z Jego zwycięstwem poprzez cierpienie.)

 

  Królestwo Boga (moc Boga, dla dobra człowieka) jest to przestrzeń, w której króluje Bóg (królowanie Boga jest całkiem inne od panowania – dominowania władców tego świata. Przekazane przez Ewangelistę słowa i czyny Jezusa bardzo wyraźnie ukazują tę różnicę.)

 

  Ludzie zostali stworzeni na obraz Boga i obdarzeni wolną wolą. Otrzymali zadanie panowania (służenie zgodne z wolą Boga) nad ziemią. We współpracy ze Stworzycielem mieli doprowadzić dzieło stworzenia do końca. Jednak ludzie sprzeniewierzyli się tej misji (nadużywając zasoby ziemi dla zaspakajania swoich żądz). Popełniając grzechy (sprzeciwiając się woli Boga) ludzie sami tracą wolność poprzez popadanie w różnorodne uzależnienia, cierpią z powodu chorób, zagrażają im burze huragany, są dominowani przez innych ludzi (własne władze, obce wojska), a nawet ulegają opętaniu przez demony. Świat stał się Królestwem Szatana, miejscem wrogim dla ludzi, sprzeciwiającym się Bogu.

 

  Jezus ogłasza, że to wszystko się zmienia. Nadchodzi czas, kiedy Bóg zrealizuje swoje Królestwo, które, w przeciwieństwie do ziemskich królestw, będzie „przyjazne” człowiekowi, będzie istniało dla prawdziwego dobra człowieka. Niebo zostało rozdarte i Boża moc jest dostępna dla każdego, kto ją przyjmie. (Jezus ukazuje tą moc egzorcyzmami oraz uzdrowieniami). Ta moc Boża rozszerza się na cały świat, z Galilei i okolicznych krajów pogańskich, przez Jerozolimę. To nadejście mocy Bożej było obiecane przez proroków. Teraz nadchodzi w Jezusie. Jest to szczególny czas w historii świata – KAIROS.

 

  Wezwanie do nawrócenia, czyli do zmiany myślenia jest wezwaniem do zaprzestania myślenia i życia zgodnego z wartościami światowymi (mentalnością obecnego świata, gdzie każdy czuje się wrogiem każdego, gdzie każdy usiłuje wzbogacić się kosztem innego) oraz przyjęcia wartości Bożych i życia zgodnego z tymi wartościami. Jezus ukazuje te wartości Boże swoją nauką oraz swoim życiem. Cała Ewangelia ukazuje, w jaki sposób Jezus działał, aby zrealizować to Królestwo Boże w Izraelu, pomimo różnorodnych trudności, przeszkód i opozycji.

 

  Człowiek, który żyje zgodnie z wartościami ludzkim (zgodnie z mentalnością tego świata) nie wierzy, lęka się, stara się ratować własne życie, stara się być wielki wśród ludzi, panuje nad innymi ludźmi, szkodzi innym, jest lojalny tylko wobec siebie i własnej grupy, walczy o bezpieczeństwo dla siebie i własnej grupy, stara się zdobyć świat, żyje dla dobra własnego oraz grupy, z którą się utożsamia.

 

  Człowiek żyjący zgodnie z wartościami Królestwa Boga (zgodnie z zamysłem Bożym) wierzy, jest odważny, jest gotowy stracić życie dla Ewangelii, jest ostatni wśród ludzi, służy ludziom, ratuje i buduje innych, jest lojalny wobec Boga, kocha bliźnich, rezygnuje z posiadłości, żyje dla dobra innych.

HOMILIE

Odsłon artykułów:
24413