Wielu ludzi jest przekonanych, że Ewangelia Marka jest przypadkowym zlepkiem różnych opisów czynów i słów Jezusa. Jednak w rzeczywistości, Ewangelia ta jest bardzo starannie przemyślanym i skonstruowanym opowiadaniem. Ponieważ w czasie, kiedy Ewangelia Marka została napisana, jedynie 5% ludności potrafiło czytać, ludzie zwykle gromadzili się i słuchali opowiadań. Dlatego też Ewangelia została napisana tak, aby mogła być opowiadana. Jest odpowiednio krótka i posługuje się różnorodnymi technikami, które ułatwiały ówczesnym słuchaczom pojęcie sensu opowiadania.

 

 Autor tej Ewangelii, tradycyjnie nazywany Markiem, nie pisze o Jezusie z przeszłości, ale o Jezusie, który żyje i działa we wspólnocie. Oczywiście jest to ten sam Jezus, który narodził się w Betlejem, został przybity do krzyża i zmartwychwstał.

 

 Jak każda z czterech Ewangelii, także Ewangelia Marka, nie jest kierowana do abstrakcyjnego człowieka, ale do konkretnych członków wspólnoty, do której należał Marek. Z treści Ewangelii możemy wywnioskować, że członkowie wspólnoty Marka najprawdopodobniej doświadczali jakichś dużych trudności, takich jak dyskryminacja lub prześladowanie. Członkowie tej wspólnoty stali się uczniami Jezusa, ponieważ uwierzyli Jego obietnicom uczynienia ich życia bardziej bogatym, czyli posiadającym głębszy sens i obfitującym w radość i pokój. Dlatego też cierpienia, jakie powodowało prześladowanie, były przyczyną odczuwania zawodu, a może nawet poczucia bycia oszukanymi przez Jezusa. Marek stara się „wznieść ich serca” i dodać odwagi, pokazać, że ich doświadczenia nie są jakimś przypadkiem, czy też nieporozumieniem, ale że są one częścią większej całości. Pomimo tego, że doświadczenia te wyglądają na bezsensowne, posiadają głęboki sens. Nie tylko nie są one w stanie zniweczyć obietnic Jezusa, ale przyczyniają się do ich jeszcze wspanialszej realizacji.

 

 Marek zaprasza słuchaczy do uwierzenia w Ewangelię – Dobrą Nowinę o nadejściu Królestwa Bożego, oraz do życia zgodnego z wartościami cechującymi Królestwo Boga.

 

 Ewangelia Marka została zapisana, nie tyle po to, aby zapoznać czytelnika, czy właściwie słuchacza z pewnymi historycznymi wydarzeniami, czy też jedynie po to, aby przekazać mu jakąś naukę, ale po to, aby poznał on samego Jezusa Chrystusa, a w konsekwencji tego spotkania, aby jego życie zostało przemienione. W tym sensie Ewangelia jest środkiem realizacji Królestwa Bożego. Ukazuje także niewidoczne królowanie Boga (sposób Jego działania). Można nawet powiedzieć, że jest sakramentem Królestwa Bożego. Niemal każda historia w Ewangelii Marka jest jakby mini Ewangelią, jest sakramentem sakramentu. Autor stara się także zburzyć obecny sposób widzenia świata, obecny sposób myślenia i jednocześnie ukazuje inny, nowy sposób widzenia i myślenia. W ten sposób chce on sprowokować słuchacza do zmiany życia, do zmiany postępowania.

 

 Aby, zgodne z intencją autora, czytanie Ewangelii było owocne, Ewangelię należy czytać nie w celu poznania historycznego zdarzenia, czy też jedynie w celu poznanie jakiejś nauki, ale w celu spotkania i poznania osoby, jaką jest Jezus Chrystus. Jezus nie przyszedł po to, aby jedynie dać nam jakąś naukę, ale przede wszystkim po to, by dać nam Siebie Samego. Bez Jezusa Jego nauka nie miałaby ani większej wartości, ani głębszego znaczenia dla naszego życia. Gdy będziemy szukali tylko nauki, gdy będziemy starali się odczytać tylko przekaz Ewangelii, to po poznaniu tej nauki, czy też po odczytaniu tego przekazu, odłożymy Ewangelię na bok i już nie będziemy Nią zainteresowani.

 

 Czytanie Ewangelii może przemienić nasze życie dopiero wtedy, gdy stanie się doświadczeniem, to znaczy, gdy sami przeżyjemy opisane tam wydarzenia, gdy osobiście spotkamy Jezusa i doświadczymy Jego mocy, gdy zostaniemy pociągnięci Jego osobowością i przyjmiemy Jego zaproszenie do przyjęcia królowania Boga oraz wzięcia udziału w realizacji misji rozszerzania Jego Królestwa. Innymi słowami, Ewangelia przemieni nasze życie, gdy zaczniemy dostrzegać we własnym życiu, ukazywane przez Ewangelię działanie Boga. Dopiero wtedy będziemy w stanie wkomponować Ją w historię naszego osobistego życia i dostrzec sens doświadczanych wydarzeń, a co więcej, sens własnego życia.

  

HOMILIE

Odsłon artykułów:
24427